About Us

A CONS ENERGY CO.,LTD.

บริษัท เอ คอนส์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง

จากการติดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และให้บริการทางด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษา

ออกแบบโครงการ เพื่อติดตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบครบวงจร

และการดูแลรักษาระบบเพื่อความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในธุรกิจของท่าน


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบไฟฟ้า การดูแลรักษาระบบ รวมถึงการพัฒนาลงทุน

ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนระดับประเทศ

   


พันธกิจ

– ก้าวเป็นมืออาชีพด้านการติดตั้ง ตรวจสอบให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

– สร้างมาตรฐานในการดูแลรักษาระบบเพื่อความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

– พัฒนาธุรกิจในด้านพลังงานทดแทน เพื่อเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำ

– ลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน


 

error: Content is protected !!